Tarieven

Geestelijk verzorgers

De kosten van de registratie bedragen € 89,50 per kalenderjaar, onafhankelijk van hoeveel uur per week je werkt. Hiervoor wordt jaarlijks per mail een factuur gestuurd. In je dossier dien je hiervoor je eigen mailadres aan te geven. Het is voor de SKGV niet mogelijk de factuur direct aan je eventuele werkgever te mailen. Je kunt deze natuurlijk wel zelf doorsturen aan je werkgever.

Bij eerste registratie in de loop van het jaar geldt een tarief naar rato. De herregistratie na een 5-jaars periode is inbegrepen in de jaarbijdragen.

Bij opzegging in de loop van een jaar vindt geen restitutie plaats van de jaarbijdrage.

Indien je via onze website geen antwoord kunt vinden op je vragen over de registratiebijdragen of de factuur, kun je contact opnemen via factuur@skgv.nl. Denk eraan daarbij je registratienummer te vermelden.

Werkgevers

Voor geestelijk verzorgers in dienst van een (door de SKGV erkend) georganiseerd representatief verband bestaat de mogelijkheid hun registratiebijdragen direct door hun werkgever te laten voldoen.
Dit geldt ook voor gv-ers waarvan de werkgever met ons afspraken gemaakt heeft over betaling van de bijdragen.
In deze situaties kan de werkgever op aanvraag een verzamelfactuur ontvangen, neem hiervoor contact op via factuur@skgv.nl.

Het is noodzakelijk vóór het begin van het nieuwe jaar een lijst aan te leveren met het aantal en de namen en registratienummers van de betrokkenen die per jaarwisseling in dienst zijn. Geestelijk verzorgers die in de loop van het kalenderjaar in dienst komen kunnen met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar opgenomen worden op de verzamelfactuur.

LET OP: betaling van verzamelfacturen dient te geschieden op de Triodos-rekening van de SKGV:
NL46 TRIO 0338 4076 69.

Aanbieders van scholing

De kosten van een accreditatieaanvraag voor een termijn van één jaar zijn als volgt:

  • 2 tot 8 contacturen (0,5 – 2 SKGV-punten): € 60,-
  • 10 tot 40 contacturen (2,5 – 10 SKGV-punten): € 120,-
  • 42 contacturen of meer (meer dan 10 SKGV-punten): € 180,-
  • E-learning: € 60,- 

U ontvangt per aangevraagde autorisatie automatisch een factuur vanuit PE-Online.  
LET OP: uw betaling dient overgemaakt te worden naar rekening
NL45 DEUT 0556 9775 56 t.n.v. CM.com. Dit is correct.
U ontvangt een bericht van ontvangst.

Ook is het op verzoek mogelijk aan het begin van het kalenderjaar een lumpsum te voldoen waarmee de accreditaties van het betreffende kalenderjaar verrekend kunnen worden. Neem voor deze regeling contact op met factuur@skgv.nl.
Indien u kiest voor een lumpsum ontvangt u een factuur van onze penningmeester en dient deze bijdrage overgemaakt te worden op de Triodos-rekening van de SKGV:
NL46 TRIO 0338 4076 69.