Initiële opleidingen

Wie zich inschrijft bij de SKGV dient een door de SKGV erkende opleiding te hebben gevolgd. Alle actuele, erkende initiële opleidingen vermelden wij op onze website.

Nieuwe opleidingen kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor erkenning. De toetsingscommissie van de SKGV neemt verzoeken daartoe graag in overweging. U kunt daarvoor zelf contact opnemen met de toetsingscommissie.

Ook eerder erkende initiële opleidingen worden elke 5 jaar opnieuw beoordeeld. Dit heeft te maken met mogelijke veranderingen binnen de opleiding en daarnaast met veranderingen die zich binnen het beroepsveld de geestelijke verzorging voordoen. Tijdens de herbeoordeling gaan we na in hoeverre de opleidingen en het beroepsveld op elkaar aan sluiten. Wanneer een initiële opleiding voor het eerst is erkend, dan vindt na 2,5 jaar een tussenevaluatie plaats, omdat een opleiding veelal bij de start de grootste wijzigingen doorvoert. De SKGV neemt voor de herbeoordeling en tussenevaluatie zelf contact op met de aanbieders.

 

Voor alle opleidingen geldt dat er gekeken wordt naar een aantal criteria, te weten:

  • – Is de opleiding geaccrediteerd door de NVAO of een vergelijkbare instelling?
  • – Is het onderwijsniveau van de opleiding minimaal HBO-niveau?
  • – Worden er praktijkvaardigheden geoefend door middel van stage, intervisie, supervisie en/of klassikale oefening?
  • – Worden er kennisgerichte vaardigheden behandeld (minimaal therapeutische processen; levensbeschouwelijke bronnen, organisatorische en maatschappelijke contexten en wet- en regelgeving; onderzoek)?
  • – Worden er praktijkgerichte vaardigheden behandeld (minimaal zingeving-/levensvragen; de eigen levensbeschouwing; presentie, respect en luisteren; verhelderen, analyseren en begeleiden op diverse terreinen; scholing bieden; communicatie over de eigen praktijk; ev. onderzoek)?

De argumentatie voor gemaakte keuzen speelt een belangrijke rol in de beoordeling van het bovenstaande. Om hier goed zicht op te krijgen wordt de aanbieder gevraagd om een zelfscan in te vullen die mede gebaseerd is op het beroepsprofiel van geestelijk verzorgers conform de Beroepsstandaard van de VGVZ. Daarnaast kan aanvullende informatie worden aangeleverd voor zover de aanbieder dat relevant vindt.