De SKGV

De Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV) is een beroepsregister voor geestelijk verzorgers. De SKGV waarborgt de kwaliteit van geestelijk verzorgers, van initiële opleidingen tot geestelijk verzorger en van bij-/en nascholingen voor geestelijk verzorgers. Een nevendoelstelling van de SKGV is de erkenning van het beroep van geestelijk verzorger en de bijbehorende titelbescherming.

De SKGV ondersteunt de beroepsgroep geestelijk verzorgers en heeft een positie in gesprekken met overheden, (zorg)instellingen en vakbonden over de plaats van geestelijke verzorging in de samenleving. Zoals reeds is beschreven is titelbescherming een nevendoelstelling van de SKGV. In het streven daarnaar zijn eerste successen geboekt. In de subsidieregeling voor ‘geestelijke verzorging thuis’ staat SKGV-registratie genoemd als eis.

Kwaliteitsbewaking geestelijke verzorging

De SKGV accrediteert bij- en nascholingen en erkent initiële opleidingen. Aanbieders van bij- en nascholingsactiviteiten kunnen hun aanbod via de SKGV onder de aandacht brengen. Door SKGV geaccrediteerde opleidingen en bijscholingsactiviteiten zijn getoetst op kwaliteit. Deze initiële opleidingen en bijscholingsactiviteiten dragen nadrukkelijk bij aan de (basis)competenties van geestelijk verzorgers. De SKGV hanteert een toetsingskader dat is ontleend aan de Beroepsstandaard van de VGVZ (Vereniging van Geestelijk VerZorgers).

Het kwaliteitsregister staat ten dienste van de professionele ontwikkeling van geestelijk verzorgers, zowel inhoudelijk als ten opzichte van werkgevers en de samenleving. De SKGV vindt het belangrijk dat de integriteit van geregistreerde geestelijk verzorgers aantoonbaar gewaarborgd is. Daarom is lidmaatschap van een door de stichting erkende beroepsvereniging of georganiseerd verband vereist. Het lidmaatschap van een beroepsvereniging biedt de garantie dat geregistreerden worden gehouden aan hun beroepsstandaard en beroepscode en aan de tuchtregelingen van hun vereniging. Daarnaast dienen geregistreerde geestelijk verzorgers een zending te hebben van een door de overheid erkend zendend genootschap, dan wel een bevoegdheidsverklaring van de stichting Raad voor Institutioneel Niet Gezonden Geestelijk Verzorgers (RING). Tenslotte dient de geregistreerde geestelijk verzorger binnen elke registratieperiode voldoende uren werkzaam te zijn in de functie van geestelijk verzorger. De registratieperiode die de SKGV hanteert is vijf jaar, waarbinnen de geregistreerde een bepaald aantal punten moet halen in diverse categorieën. Na vijf jaar kan de geestelijk verzorger een nieuwe registratieperiode aangaan, mits voldoende punten zijn behaald en de geestelijk verzorger aan de overige voorwaarden voldoet.

Actuele ontwikkelingen geestelijke verzorging

Met veranderingen in het levensbeschouwelijk landschap van de Nederlandse samenleving en de toenemende rol van zingevingsvragen in het maatschappelijk debat, maakt het vak van de geestelijk verzorger een duidelijke ontwikkeling door richting verdere professionalisering. Gegeven de verscheidenheid aan geestelijk verzorgers in ons land, werkt de SKGV aan het vinden van gemeenschappelijke delers, waardoor diversiteit aan levensbeschouwingen gerespecteerd wordt en tevens iedere geestelijk verzorger aan een breed gedeelde kwaliteitsstandaard voldoet. Het vinden van die gemeenschappelijke grond vergt een voortdurende dialoog met en tussen betrokken stakeholders: de beroepsgroep, werkgevers, overheid en levensbeschouwelijke genootschappen.

De SKGV mag zich de laatste jaren verheugen in een groeiend aantal ingeschreven geestelijk verzorgers, mede door de subsidieregeling GV-thuis en aanstelling van geestelijk verzorgers bij de politie en in de toekomst mogelijk bij de brandweer. Dit toont aan dat het vak zich ontwikkelt en dat de noodzaak en het belang van geestelijke verzorging steeds breder erkend worden.