Alle info voor GV-ers

Print

Wanneer komt een retraite of pelgrimage voor punten in aanmerking?

1. Retraite

 • Een retraite moet in georganiseerd verband plaatsvinden (hetzij in een groep, hetzij binnen een instituut bijv. een klooster waarbij de deelnemer meedoet in het ritme van het klooster);
 • Een individueel georganiseerde retraite, zonder begeleiding of in een georganiseerd verband, levert geen punten op;
 • Een stilteretraite die plaatsvindt in georganiseerd verband komt wel voor accreditatie in aanmerking;
 • Per 24 uur wordt 1 SKGV-punt toegekend;
 • Indien er een programma wordt aangeboden tijdens de retraite (zoals lezingen, gespreksgroepen, begeleide meditatie of begeleide reflectie), dan wordt voor die onderdelen extra punten toegekend. Daarbij geldt: 4 contacturen is 1 SKGV-punt;
 • De hoeveelheid competenties waaraan tegemoet wordt gekomen in de retraite wordt meegewogen in de toekenning van het aantal punten.
 • Bij Boeddhistische retraites geldt dat dit meestal zeer intensieve retraites zijn. De activiteiten dokusan (individueel contact met leraar), kinhin (loopmeditatie), teisho (uitleg) en zazen (zittend mediteren) beoordelen we als contacturen. Wel belangrijk is de kwaliteit van de aanbieder en leraar, omdat de titel ‘zenleraar’ niet beschermd is.
 • Het meedoen aan de laatste 10 dagen van de ramadan kan voor punten in aanmerking komen wanneer een bevestiging (door bestuur van de moskee) wordt afgegeven waaruit blijkt dat je 10 dagen mee hebt gedaan (i’tikaf). Dit is een periode van 10 dagen afzondering in de moskee, zonder contacturen.


2. Pelgrimage

 • Een pelgrimage moet in georganiseerd verband plaatsvinden;
 • Het is mogelijk om een individuele pelgrimage vorm te geven. De geregistreerde dient daartoe vóóraf een plan in bij de toetsingscommissie. Hierbij dient een duidelijk kader te zijn waarbinnen de pelgrimage plaatsvindt, waaronder tenminste enkele begeleidingsmomenten van een coach, supervisor of leertherapeut die voldoet aan de vereisten van de SKGV. Een individuele pelgrimage levert maximaal 10 punten op;
 • Een individuele pelgrimage zonder begeleiding of zonder een georganiseerd verband, levert geen punten op;
 • Per 24 uur wordt 1 SKGV-punt toegekend;


3. Studiereis

Een studiereis wordt beoordeeld op basis van het inhoudelijke programma. Daarbij honoreren we de contacturen op de gewoonlijke manier en is de categorie afhankelijk van de inhoud en competenties.


4. Studiemomenten van een dag(deel)

 • Studiemomenten waarop ook aandacht is voor de eigen spiritualiteit, maar die niet langer durend dan een dag of dagdeel, kunnen ook in aanmerking komen voor punten in de categorie Levensbeschouwing en Spiritualiteit;
 • Voor deze activiteiten worden altijd punten toegekend in combinatie met punten in de categorie Vakbekwaamheid. De punten worden daarbij gelijkelijk verdeeld over de beide categorieën, tenzij de inhoud van het programma aanleiding geeft tot een andere verdeling.


5. Nieuwere vormen van spiritualiteit

Nieuwere vormen van spiritualiteit komen in aanmerking voor accreditatie, mits zij voldoen aan onderstaande richtlijnen:

 • Er moet minimaal enige vorm van wetenschappelijke reflectie op zijn, zoals we dat zien bij mindfulness en reiki.
 • De aanbieder moet aangesloten zijn bij een beroepsvereniging, specifiek voor dat onderwerp.
 • De methodiek of stroming moet verbonden zijn met een groter geheel, ingebed in een breder verband.
 • Het moet enige verbinding hebben met de geestelijke verzorging.
 • Het moet tegemoet komen aan de competenties van het toetsingskader.


Wat wordt niet geaccrediteerd?

 • Bijwonen kerkdiensten

 

 

Ga direct naar