Beste SKGV geregistreerde,

Wij sturen jullie de laatste nieuwsbrief van 2023 in deze druilerige novembermaand. We informeren jullie graag over de laatste nieuwtjes, ontwikkelingen en vacante posities.


De inhoud van deze nieuwsbrief

1. Nieuw bestuurslid Johan Vos
2. Belangrijke informatie over opzeggen van SKGV-registratie 
3. Kascommissie zoekt leden
4. Vacante functies bij de toetsingscommissie

Wij verwelkomen Johan Vos als kersvers bestuurslid van de SKGV 

Per 10 oktober 2023 is Johan Vos - geestelijk verzorger en voormalig gemeentepredikant - lid van het SKGV-bestuur. Johan vindt het van groot belang dat geestelijk verzorgers hun vak professioneel uit kunnen blijven oefenen. Hij wil in zijn rol als bestuurslid dit mede mogelijk blijven maken. 

Een interview met Johan Vos

Hoe is de geestelijke verzorging op je pad gekomen?
'Ik ben, tot eind 2019, werkzaam geweest als gemeentepredikant. Nu werk ik sinds een aantal jaar als geestelijk verzorger in de ouderenzorg. Het werk in de zorg boeide me vanaf het begin maar de zorg was voor mij wel een compleet nieuwe wereld. Door veel te lezen, cursussen te volgen, maar vooral door contacten op de werkvloer met zorgmedewerkers en met collega gv’ers kon ik mezelf meer ontwikkelen.

Momenteel werk ik bij twee zorginstellingen. De ene zorginstelling, PCSOH (een protestants-christelijke zorginstelling in de Haarlemmermeer) heeft 2 locaties. Ik ben daar de enige gv’er. Dat geeft mijn werk wel een bijzondere kleur. Mensen weten me makkelijk te vinden en iedereen kent iedereen. De lijntjes zijn kort. De andere zorginstelling, Zorgpartners Midden-Holland, is een veel grotere instelling met veel meer locaties, waar dus ook meerdere gv’ers rondlopen, waarmee goed samengewerkt wordt.

 

'Ik ben altijd weer geraakt als bewoners hun hart openen en me deelgenoot maken van hun levensverhaal'

 

Wat kenmerkt voor jou een goede werkdag als geestelijk verzorger? 
Van het contact met andere disciplines, zoals de arts, psycholoog, fysiotherapeut etc. kan ik altijd erg genieten en het heeft een stimulerende werking op mijn eigen professionele functioneren. Maar wat mijn werkdag echt tot een mooie werkdag maakt, zijn de contacten met bewoners. Ik ben altijd weer geraakt als bewoners hun hart openen en me deelgenoot maken van hun levensverhaal of van hun huidige levensomstandigheden. De spontaniteit, oprechte hartelijkheid maar zeker ook de humor van bewoners als ik op een afdeling kom, geven mijn werkdag vreugde.

Wat hoop je bij de SKGV te kunnen doen, inbrengen of bereiken? 
Ik vind het van belang dat we professioneel ons vak kunnen blijven uitoefenen. Ik heb zelf het belang ervaren van het kunnen volgen van een aantal goede, verdiepende cursussen en opleidingen toen ik gv’er werd en ook in de jaren erna. Ze gaven mijn werk meer diepgang en zorgden voor meer professionaliteit. Ik denk, vanuit mijn werk als gv’er in de ouderenzorg, graag mee over de professionaliteit en over de toekomst van ons werk.

Wat draagt buiten het werk bij aan je ontspanning en welbevinden? 
Ik ga, als het weer het toelaat, zoveel mogelijk met de fiets naar mijn werk. Het maakt dat ik, als ik thuis kom, mijn werk zoveel mogelijk los heb kunnen laten. Maar ook een mooie wandeling in mijn eentje in de natuur of waar dan ook geeft me altijd wel ontspanning en rust. Ook het lezen van een goed boek, een studieboek of mooie roman, geeft me rust en draagt bij aan mijn welbevinden'.

xhkh2.jpeg

 

Let op: wil je je registratie voor 2024 opzeggen? Doe dit vóór 1 december 2023

Als je er voor kiest om je uit te schrijven uit het SKGV-register, kennen we enkele regels. Je registratie loopt per kalenderjaar, en als je wilt opzeggen doe dat dan vóór 1 december, anders ben je voor het nieuwe jaar je registratiebijdrage nog verschuldigd. Dit hangt samen met het feit dat we in december beginnen met de voorbereidingen voor de facturatie van het nieuwe jaar.

In principe loopt je registratie na opzegging af per 31 december van het lopende jaar; op verzoek kunnen we je registratie ook op een andere datum naar keuze stopzetten. Er vindt géén restitutie plaats van een deel van de registratiebijdrage. 

Wil je je registratie opzeggen? Stuur een e-mail naar info@skgv.nl. 
 

xhkh2.jpeg

 

Kascommissie-leden gezocht!

Het SKGV-bestuur heeft besloten tot het instellen van een kascommissie om extra zekerheid te verkrijgen over de betrouwbaarheid van de door penningmeester en managementondersteuner opgestelde financiële jaarstukken over het afgelopen boekjaar.


Hoe werkt de kascommissie?
De kascommissie bestaat uit twee leden, die elk twee jaar zitting nemen in de commissie, waarbij jaarlijks één lid aftreedt en de ander de continuïteit garandeert.

De commissie start begin 2024 met controle van de financiële jaarstukken over het boekjaar 2023. De werkzaamheden vinden jaarlijks plaats binnen de eerste drie maanden van het nieuwe jaar. De controle vindt plaats ten huize van de penningmeester in Zwolle. Eventueel gemaakte reiskosten kunnen gedeclareerd worden. Een voorbeeld-rapportage is voorhanden.
 
Wat doe je als lid van de kascommissie?

 • steekproefsgewijs controleren of de inkomsten correct in de boekhouding zijn verwerkt;
 • steekproefsgewijs controleren of de uitgaven correct in de boekhouding zijn verwerkt;
 • steekproefsgewijs controleren op aanwezigheid van (digitale) financiële bewijsstukken;
 • vaststellen dat de gepresenteerde saldi van de bankrekeningen van het afgelopen boekjaar overeenkomen met het jaaroverzicht van de bank (NB: de SKGV heeft geen contante kas);
 • vaststellen dat de posten op de staat van baten en lasten overeenkomen met de gegevens in het boekhoudpakket en verklaarbaar zijn ten opzichte van de begroting van het boekjaar;
 • vaststellen dat de balans aansluit op het voorgaande boekjaar;
 • vaststellen dat de gepresenteerde toelichting op de financiële stukken een getrouw beeld geeft van de daadwerkelijke financiële situatie.

Interesse?
Maak dan je belangstelling kenbaar door uiterlijk 1 december een mail te sturen naar bestuur@skgv.nl.

xhkh2.jpeg

 

De toetsingscommissie zoekt leden!

De toetsingscommissie van de SKGV is verantwoordelijk voor de accreditatie van het bij- en nascholingsaanbod voor en door geestelijk verzorgers en de toelating van geestelijk verzorgers tot het register. Daarbij hoort ook een constante evaluatie en bijstelling van de toetsingscriteria. Deze activiteiten voert zij uit in afstemming met het bestuur van de SKGV.
 

Wat doe je als lid van de toetsingscommissie?

 • je vergadert vijf keer per jaar met de commissie, a 2,5 uur per vergadering (waarvan twee keer op locatie en drie keer online). En twee keer per jaar kom je samen met het bestuur van de SKGV;
 • je accrediteert het bij- en nascholingsaanbod samen met de ambtelijk secretaris één of twee maanden per jaar;
 • je helpt mee met de voorbereiding van beleidsstukken.

Wat zoeken wij in een TC-lid?

 • je bent actief of recent actief geweest als geestelijk verzorger;
 • je vindt het leuk om volgens vastgestelde criteria te denken, maar deze ook kritisch te evalueren;
 • je beleeft plezier aan administratieve taken;
 • gezien de huidige samenstelling is zending vanuit islamitische, boeddhistische of rooms-katholieke denominatie een pré;
 • werkveld justitie of defensie is ook een pré. 

Lidmaatschap van de toetsingscommissie levert je inzicht op in de verschillende werkvelden en denominaties van geestelijke verzorging en een kans om mee te denken over de ontwikkeling van het vak. De totale tijdsinspanning is ongeveer 33 uur per jaar. De functie is onbezoldigd.

Heb je interesse? Stuur je cv en motivatiebrief naar toetsingscommissie@skgv.nl

Oproep actualiseren persoonsgegevens

Ben je verhuisd of van werkgever veranderd? Heb je een ander mailadres? Zijn je omstandigheden gewijzigd, geef dit dan zelf door in je dossier om misverstanden te voorkomen.

www.skgv.nl

De SKGV is niet rechtstreeks telefonisch bereikbaar. Daarom ontvangen we je vragen graag per e-mail. Ook kun je eerst op onze website kijken of je vraag daar al beantwoord is. Wil je een belafspraak? Stuur dan een e-mail waarin je duidelijk je telefoonnummer vermeldt en de vragen die je hebt. Zet in de titel dat je graag een belafspraak wilt.